Energie/Duurzaamheid

Eis minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovaties

Het kabinet zal per 30 juni 2021 een eis vastleggen voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij een ingrijpende renovatie.

De maatregel vloeit voor uit de Europese regelgeving; de eis voor EU-lidstaten staat vastgelegd in RED II-richtlijn (Renewable Engergy Directive II) en dient uiterlijk 30 juni in Nederlandse wetgeving te zijn geïmplementeerd. Vanuit dezelfde richtlijn kwamen eerder de BENG-eisen voor nieuwbouw.

Ingrijpend renoveren

De Nederlandse regering hanteert de volgende definitie van een ingrijpende renovatie: hiervan is sprake wanneer meer dan 25 procent van de oppervlakte van de integrale gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot. Bovendien wordt een renovatie alleen als ‘ingrijpend’ beschouwd als de verwarmings- of koelinstallatie (deels) wordt vernieuwd.

Omdat bij bijvoorbeeld na-isolatie van een spouwmuur, na-isolatie van enkelsteens buitenmuren aan binnen- of buitenkant, na-isolatie onder dakpannen of tegen het dakbeschot niet de ‘integrale’ schil vernieuwd wordt, vallen deze maatregelen dus buiten de nieuwe regeling.

Alleen bij vernieuwing verwarmings- of koelinstallatie

Een eerder genoemd belangrijk criterium van de eis: de nieuwe regels zijn alleen geldig wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) onderdeel uitmaken van de ingrijpende renovatie, van zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Oftewel: tenminste een derde deel van de ‘afgiftelichamen’ (lees: vloerverwarming of radiatoren) moet worden vernieuwd of aangepast. Het meewegen van dit criterium moet voorkomen dat (woning)eigenaren onnodig hoge kosten maken voor het vervangen van een installatie die nog een redelijke economische of technische levensduur heeft en nog niet hoeft te worden aangepast.

Verschillende technieken mogelijk

Er kan op verschillende manieren aan de minimumeis met betrekking tot hernieuwbare energie worden voldaan. Zo zijn er diverse technische oplossingen beschikbaar, denkend aan zonnepanelen, waterpompen of zonneboilers. Echter is het aan de betrokken partijen, zoals o.a. projectontwikkelaars, architecten en gebouw eigenaren om de juiste invulling te geven aan de wijze waarop aan de verplichting wordt voldaan. Want elke oplossing en elk type gebouw zijn uniek en verschillen in de bijdrage aan de hernieuwbare energie. Bovendien moet de hernieuwbare energie moet volgens het NTA8800-rekenmodel (dat ook voor BENG wordt gebruikt) op het perceel zelf worden opgewekt.

Uitzonderingen

Op de verplichting zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Zo geldt de verplichting niet voor gebouwen die aangesloten zijn op een warmtenet of hierop aantoonbaar binnen 3 jaar worden aangesloten. Indien de maatregelen die genomen moeten worden om aan de eis te voldoen niet binnen 10 jaar terugverdiend kunnen worden, is de verplichting ook niet geldig. Echter in dat geval moeten wel maatregelen worden gerealiseerd die een terugverdientijd hebben van ten hoogste 10 jaar.

Ingangsdatum Het definitieve besluit – waarvan de tekst nu in voorbereiding is – zal op 30 juni 2021 worden doorgevoerd middels een wijziging van het Bouwbesluit. Dat is de uiterste datum waarop de nieuwe regels moeten worden doorgevoerd, zo heeft de EU eerder bepaald. Meer informatie over het wijzigingsbesluit is te vinden op: https://www.internetconsultatie.nl/besluithernieuwbareenergieingrijpenderenovatie